Мила Попнеделева - Генова

Мила Попнеделева - Генова

АВТОБИОГРАФИЯ / CV

 http://www.kultura.bg/bg/article/view/21579  
 "Познавам Мила Попнеделева-Генова отдавна - и като детето, което пишеше и рисуваше книжки, и като студентка в Академията, и като автор, работещ в най-широк диапазон след това.  
    Изключително разнообразно е нейното творчество, но едно нещо остава непроменено - то е насочено изцяло към ясна, хуманистична цел. Най-много от всичко Мила се занимава с оформление и илюстриране на книги и там, струва ми се, постиженията и са най-интересни и най-значими. Биографията и е впечатляваща като за толкова млад художник и зад всеки ред от нея се крият емоциите и огромното желание на един автор да върви по собствен път."
      професор Десислава Юлий Минчева


" Мила Вихрониева Попнеделева-Генова завършва Националната Художествена Академия в София, специалност " Илюстрация и художествено оформление на книгата". За няколко години тя се утвърждава като автор и илюстратор със специален интерес към детската книга. Продуктите й се отличават преди всичко с изградения, ясно различим и комуникативен стил, който "говори" еднакво добре и на деца, и на възрастни. В работата си Мила Попнеделева-Генова въвежда и нещо ново - директната и близка работа с основната част от потенциалната читателска аудитория - децата. Това взаимодействие дава резултат и книгите, които разчитат на него, са живи, пъстри, чувствителни, изпълнени с неочаквани обрати, каквито само детското въображение може да роди."
             д-р Мария Василева, изкуствовед


В изданията си Мила Попнеделева-Генова постига впечатляващ синтез. Става дума за синтез между текст, пластически изказ и адекватност на творческото мислене,който води към изграждането на шедьовър, на онзи тип “запомнящи” се книжки, които живеят в сърцата на малчуганите от България и света.

д-р Даниела Чулова - Маркова


Автобиография
Мила Вихрониева Попнеделева - Генова
 завършва Националната Художествена Академия, София, България
Степен магистър, специалност
„Книга и печатна графика”


Самостоятелни изложби и представяния.
2001 г. ”Мъжете знаят защо”галерия Art House, гр.Пловдив
2003 г. ”Пейзажи от Европа”, галерия Ирида, София
2004 г. ”Преживяна екзотика”, галерия Арт Алея, София
2005 г. ”Да се загърнеш с думи”, галерия Дебют, София
2009 г. „Жирафски работи”, галерия Арт Алея, София
2009 г. „Жирафски работи”, културен център Тракарт, Пловдив
2010 г. "Вкусен пърформанс по случай 24-ти Май"
Арт център Вихрони, с. Долно Камарци
2011  г. Авторски Куклен спектакъл и премиера на "Приказка просто така, прасешка при това ", София
2012 г. Авторски куклен спектакъл на Мила Попнеделева -Генова по програма Бамбини в културен център Тракарт, гр.Пловдив.

2012 г. Премиера "Страшна приказка" галерия Арт Алея, София
2013 г. Изложба илюстрации и изкуство на книгата в галерия Арт Алея, София.
2016г. Изложба илюстрации към детски и дакелски книги в галерия Арт Алея, София.

Книги


Учебник на Дружество Знание -оформление и илюстрации
2005г.„Седем начина да увиеш сари около тялото” на Тодора Радева, Мила Попнеделева - худ.оформление и илюстрации, издателство Корени
„Врабчето Фрикасе”на Деница Иванова, илюстрации - Мила Попнеделева
2009 г.„Шумоленето” авторска книга - Мила Попнеделева-Генова
2010 г. Номинация за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория издания за деца за книгата „Шумоленето”
„Приказка просто така, прасешка при това " –авторска книга -Мила Попнеделева-Генова
2012 г. Номинация за Националната награда "Христо Г.Данов" в категория издания за деца за "Приказка просто така, прасешка при това"


„ Бамбо велосипедист „ по програма Бамбини – илюстрации и оформление – Мила Попнеделева -Генова
"Страшна приказка" - авторска книга - Мила Попнеделева - Генова

"Заекът и неговата мечта" на Мария Донева, худ. оформление и илюстрации - Мила Попнеделева-Генова, издателство Жанет 45
"Веломаратон" - авторска книга - Мила Попнеделева-Генова
"Ми не ми се спи "- авторска книга - Мила Попнеделева-Генова
2014 г. Номинация за Националната награда „Христо Г. Данов” в категория издания за деца за "Ми не ми се спи "
2015г. "Букви опашати"на Живка Шопова, худ. оформление и илюстрации -Мила Попнеделева-Генова
2015 г. "Hışırtı" книжката ми "Шумоленето" на турски за издателство Nesin Yayinevi
2015г."Morning, Zora" by Krassi Harwell, худ.оформление и илюстрации- Мила Попнеделева-Генова
2016 г. "Дакел, не! или мечките 2" 
2017г. "Yoga Cards for Children" - автор Краси Харуел, илюстрации и худ. оформление -Мила Попнеделева-Генова
2017г. " Вълшебна книжка" - автор Светла Иванова, илюстрации и худ. оформление - Мила Попнеделева-Генова 
2017 г. "Цифри непознати?" - автор Живка Шопова, илюстрации и худ. оформление -Мила Попнеделева-Генова
2018 г. "Близо до облаците" -автор Деница Иванова, илюстрации и худ. оформление - Мила Попнеделева-Генова
2018г. "Вълшебна книжка 2" -автор Светла Иванова, илюстрации и худ.оформление - Мила Попнеделева-Генова
2020г. "Вълшебна книжка 3" -автор Светла Иванова, илюстрации и худ.оформление - Мила Попнеделева-Генова
2020г. "Легенда за гората и хората"-автор Маргарита Барганска по идея на Вихрони Попнеделев, илюстрации и худ. оформление - Мила Попнеделева-Генова
2020г. "Венера Хипопотамска"-авторска книга Мила Попнеделева-Генова
2021г. "Вълшебна книга" -автор Светла Иванова, илюстрации и худ.оформление -Мила Попнеделева-Генова
2021г. "Заешка му работа" -автор Никола Бошнаков, илюстрации и худ. оформление -Мила Попнеделева Генова, издателство Локада
2022г. "Вълшебна книжка за най-малките" - автор Светла Иванова, илюстрации и худ. оформление - Мила Попнеделева-Генова
Mila Popnedeleva-Genova
Master Degree in "Books Illustration and layout"

A member of the Union of Bulgarian Artists, Painting Section

"Where the reading and looking are crossing
Mila Popnedeleva - Genova painted as she writes and writes like she is painting. In her books you can read not only the text, but also the pictures are telling stories. How to call the user of this product? Reader is not enough. Spectator - as well. The books evoke different senses, but require simultaneous viewing, listening and thinking. And that is not a usually watching where the mind follows the text, and then verify that the image repeated what is written. Not with Mila. In her books, writing and drawing are so intertwined that they blend into each other, keep each other and make us open our imagination.
The issuance of smart books today a luxury but of books for children – it’s over commitment. Mila Popnedeleva-Genova is doing it because of her inner desire and belief, but also as a blueprint against banality and visual illiteracy."
 Maria Vassileva


Independent exhibitions:
2001 – “Men know why” Art House gallery , Plovdiv
2003 – “Landscapes from Europe”, “Irida” gallery, Sofia
2004 – “Experienced exotics”, “Art Alley” gallery, Sofia
2005 – “To be wrapped in words”, “Dйbut” gallery, Sofia
2009 – “Giraffe affairs”, “Art Alley” gallery, Sofia
2009 – “Giraffe affairs”, “Trakart” cultural centre, Plovdiv
2010 – “A tasty 24th-May performance” “Vihroni Art Centre”, Dolno Kamartsi village.
2011 – Copyright puppet play and premierre of “Just a tale, a pig’s tale, too”
2012-  Art of the book, Gallery "Аrt alley", Sofia
2013- Illustrations and art of the book, Gallery "Аrt alley", Sofia
Books:

„Poems” by Nedyalko Slavov – “Stranitsa”(Page) Publishing house; book layout – Mila Popnedeleva.
Textbook of “Znanie”(Knowledge) association – layout and illustrations
“Seven ways to wrap sari around the body” by Teodora Radeva, Mila Popnedeleva – book layout and illustrations, “Koreni” (“Roots”) publishing house.

"Sparrow fricassee" by Denitsa Ivanova, illustrations – Milla Popnedeleva
"The Rustling" author and illustrator: MilaPopnedeleva - Genova
2010 - Nominated for a national award of “Hristo G. Danov” in “Children publications” category for "The Rustling" layout.
“Just a tale, a pig’s tale, too” – author and illustrator – Mila Popnedeleva-Genova

"Bambo biker" program Bambino - illustrations and layout - MilaPopnedeleva-Genova
“Children possible” – a collection of children jests and paintings.
"Terrible tale"-author and illustrator: Mila Popnedeleva-Genova
"The Rabbit and his dream" by Maria Doneva, Mila Popnedeleva-Genova - book layout and illustrations
"Cycling Marathon"-author and illustrator: Mila Popnedeleva-Genova
"And I don't want to sleep"- author and illustrator: Mila Popnedeleva-Genova
"Tailed letters" by Zhivka Shopova, art design and illustrations - Mila Popnedeleva-Genova
"Hışırtı"-author and illustrator: Mila Popnedeleva-Genova my book in Turkish for Publishing Nesin Yayinevi
"Morning, Zora" by Krassi Harwell, art design and illustrations - Mila Popnedeleva-Genova